Skip to content

Mitä on läheisyys parisuhteessa?

Kaikilla on varmasti oma käsityksensä siitä mitä läheisyys on. Ehkä tämän johdosta läheisyydestä myös puhutaan paljon ja sen merkitystä parisuhteille korostetaan. Jokainen haluaisi varmasti ennemmin läheisen parisuhteen kuin etäisen. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että läheisyyden voi määritellä useammalla eri tavalla ja että läheisyyttä on montaa erilaista sorttia. Mielestäni myös etäiseltä tuntuvan kumppanin kanssa voi olla pohjimmiltaan läheinen sillä vaikka tunne onkin läheisyydessä merkittävässä osassa, on parisuhdeläheisyys jotain hetken huumaa syvempää.

Tutkiessani ja lukiessani parisuhteisiin liittyviä asioita tunnun aina päätyvän ennemmin tai myöhemmin läheisyyteen. Oli ongelma mikä tahansa, läheisyyden lisääminen tuntuu olevan hyvä lähtökohta ongelman ratkaisemiseen. Läheisyys kumppanin kanssa tuntuu siis olevan kaiken keskiössä. Ilman läheisyyttä vaikeuksia tuntuu olevan niin kommunikoinnissa kuin seksielämässäkin. Niinpä ajattelin tällä kertaa tarttua tähän aiheeseen ja pohtia, mitä läheisyys oikeastaan on.

Mitä läheisyys oikeastaan on?

Vaikka jokaisella on varmastikin käsitys siitä, mitä läheisyys tarkoittaa, muodostui läheisyyden yksikäsitteinen määrittely tätä kirjoittaessani odottamattoman hankalaksi. Törmäsin nimittäin useampaan eri tyyppiseen lähestymistapaan.

Sanakirjamainen määritelmä läheisyydelle

Psychology dictionary määrittelee läheisyyden vapaasti suomennettuna suunnilleen seuraavasti:

Läheisyydellä tarkoitetaan äärimmäistä henkilöiden välistä tunnepohjaista läheisyyttä siten, että henkilöiden henkilökohtaiselle alueelle voidaan tulla toisen ihmisen toimesta ilman, että siitä aiheutuu epämukava olo henkilölle jonka alueelle on tultu.

Tämä on varmaankin määritelmä, jonka useat pystyvät hyväksymään. Yhteen lauseeseen puristettuna se jää kuitenkin väkisinkin varsin suppeaksi. Ainakin itselleni jää sellainen olo, että jotain oleellista jää sanomatta.

Luoko tuli läheisyyden tunnetta sen ympärillä oleville?

Onko olemassa useamman tyyppistä läheisyyttä?

Joillain muilla sivuilla (esim. GoodTherapy) läheisyys jaotellaankin neljään (tai joissain tapauksissa useampaankin) eri tyyppiseen läheisyyteen.

  1. Kokemusperäinen läheisyys syntyy tehtäessä asioita yhdessä. Tällöin yhteistyö voi yltää tasolle, jossa ihmiset toimivat sulavasti yhteen toistensa kanssa. Tämä voi tapahtua paitsi parisuhteessa, myös vaikkapa isän ja pojan tai työtoverusten välillä näiden tehdessä jotakin yhdessä.
  2. Tunnepohjaisella läheisyydellä tarkoitetaan sitä, kun ihminen tuntee olonsa toisen seurassa niin turvalliseksi, että pystyy jakamaan toisen kanssa myös epämiellyttäviä ja arkoja ajatuksia ja asioita. Tällaistakin läheisyyttä voi esiintyä parisuhteen ulkopuolella vaikkapa ystävien kesken.
  3. Älyllinen läheisyys ilmenee mukavalta tuntuvana ideoiden, mielipiteiden jne. vaihtona ja niistä keskustelemisena, vaikka keskustelukumppanin kanssa olisikin eri mieltä.
  4. Seksuaalista läheisyyttä puolestaan esiintyy eroottisissa tilanteissa / seksuaalisessa kanssakäymisessä toisen ihmisen kanssa.

Tämä jaottelu laajentaa mielestäni hyvin ajattelua myös parisuhteita silmälläpitäen, antaen ymmärtää, että läheinen voi olla myös muiden kuin sen oman kumppanin kanssa – jos toki varmastikin hieman eri tavalla.

Läheisyys muodostuu erilaisista asioista

Kolmannen – ja ehkäpä parisuhdekeskeisimmän – tavan lähestyä läheisyyden käsitettä tarjoaa Rowland Miller kirjassaan Intimate Relationships. Tämä ei varsinaisesti ole tarkoitettu läheisyyden määritelmäksi, mutta sopii silti mielestäni kuvaamaan läheisyyttä parisuhteessa. Eri tutkijoiden tuloksiin perustuen hän toteaa parisuhteiden eroavan muista suhteista ainakin seuraavilla kuudella tavalla.

  • Parisuhteen osapuolilla on toisistaan huomattava määrä myös arkaluontoista tietoa. Parisuhteessa jaetaan sellaisia asioita esimerkiksi omasta menneisyydestä, toiveista ja tunteista, joita ei jaeta suurimmalle osalle muista ihmisistä.
  • Parisuhteen osapuolet välittävät toisistaan ja tuntevat kumppaniaan kohtaan enemmän hellyyttä/rakkautta, kuin mitä tuntevat suurinta osaa muita ihmisiä kohtaan. Kun kumppanit uskovat, että toinen tietää, ymmärtää ja arvostaa, läheisyyden tunne kasvaa.
  • Suhteen osapuolten elämät ovat myös kietoutuneet yhteen. Se mitä toinen tekee, vaikuttaa siihen mitä toinen haluaa ja/tai voi tehdä.
  • Yhteenkuuluvuuden tunne. Kun suhde syvenee, suhteen osapuolet alkavat ajatella ja puhua yhä enemmän ”me”-muodossa. He näkevät siis itsensä ja kumppaninsa enenevissä määrin yhtenä yksikkönä kahden eri ihmisen sijaan. Tällöin he saattavat vastata viikonloppusuunnitelmia kysyttäessä yhä useammin ”me menemme leffaan” eikä ”minä ja Maija menemme leffaan”.
  • Luottamus on se asia, joka mahdollistaa edellä mainitun lähentymisen eri osa-alueilla. Mikäli luottamus jostain syystä menetetään, vähenee myös avoimuus ja yhteenkietoutuneisuus toisen kanssa. Tällöin ihminen alkaa ottaa etäisyyttä toiseen.
  • Viimeisenä asiana suhteen osapuolet ovat sitoutuneet suhteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että he myös panostavat aikaa ja vaivaa, jotta suhde jatkuu hyvänä myös tulevaisuudessa. Ilman tällaista sitoutumista, on vaarana erilleen kasvaminen ja läheisyyden (eli edellä mainittujen asioiden) väheneminen ajan mittaan.

Millerin näkemyksen yhteenvetona voidaankin varmaan todeta, että mitä enemmän suhteessa on edellä mainittuja asioita, eli mitä enemmän asioita jaetaan, hellyyttä tunnetaan jne., sitä enemmän suhteessa on läheisyyttä ja sitä tyydyttävämpi suhde todennäköisesti on sen kummallekin osapuolelle. (Tässä taitaa kuitenkin jossain vaiheessa tulla tietyillä osa-alueilla raja vastaan, sillä suurin osa ihmisistä esimerkiksi kaipaa myös omia tekemisiä, eikä halua olla täysin riippuvainen toisesta tai tämän tekemisistä – puolin tai toisin.)

Voit tuntea olosi läheiseksi kumppanisi kanssa katsellessanne yhdessä pilviä. Läheisyys on kuitenkin paljon muutakin kuin tuo tunne.

Mitä läheisyys ei ole?

Kun meille on nyt muodostunut jonkinlainen yhteinen käsitys siitä mitä läheisyys tarkoittaa, tarkennetaan kuvaa seuraavaksi pohtimalla mitä läheisyys puolestaan ei ole.

Läheisyys ei ole seksiä

Läheisyys ei ole seksiä. Kuten edellä todettua, voit tuntea läheisyyttä seksiä harrastaessasi tai sitten voit päätyä harrastamaan seksiä jonkun kanssa hänen tuntuessaan sinusta läheiseltä. Läheisyys on kuitenkin paljon laajempi käsite kuin pelkästään seksuaalinen läheisyys.

Mikäli seksi ja läheisyyden välille voitaisiin laittaa yhtäsuuruusmerkit, kaikki seksikumppanit tuntuisivat automaattisesti läheiseltä. Jokainen varmaankin tietää, että näin ei asian laita välttämättä ole.

Läheisyys ei ole voimakasta rakastuneena olemisen tunnetta

Oletko rakastuneena automaattisesti valmis jakamaan salaisuutesi ihmiselle johon olet rakastunut? Tunnetko elämäsi olevan kietoutunut yhteen hänen elämänsä kanssa ja yhteistyön sujuvan kuin leikki? Entä oletko sitoutunut rakkautesi kohteeseen, vai kaipaatko kenties vielä vähän enemmän tietoa ja kokemusta yhteiselosta ennen pitkäkantoisten päätösten tekemistä? Uskon, että suurin osa meistä kaipaa lisää kokemusta. Näin ollen läheisyys ei ole yksin rakastuneen olemisen tunnettakaan.

Läheisyys parisuhteessa ei ole jotain, mikä syntyy hetkessä

Mikäli tapaat itsellesi entuudestaan tuntemattoman ihmisen, joka työskentelee samalla alalla kanssasi, saatat löytää keskustelussa nopeastikin yhteisen sävelen. Mitä ”harvinaisemmasta” alasta on kyse, sitä voimakkaampi on todennäköisesti tunteesi siitä, että olette keskusteluun syventyessänne saavuttaneet edellä kuvatun älyllisen läheisyyden.

Yhtä lailla saatat löytää yökerhosta (tai jostain muualta) ihmisen, jonka kanssa päädyt lyhyen tuttavuuden jälkeen harrastamaan mahtavaa seksiä ja tuntemaan voimakasta seksuaalista läheisyyttä.

Kumpikaan näistä esimerkeistä ei kuitenkaan kuvaa käytännössä ollenkaan sitä läheisyyden käsitettä, mitä läheisyydellä parisuhteessa ymmärrän.

Voit siis rakastua hetkessä, voit harrastaa mahtavaa seksiä satunnaisen vastaantulijan kanssa tai antautua tuntemattoman kanssa kiehtovaan keskusteluun. Kaikki näistä asioista voivat johtaa myös ihastumiseen. On kuitenkin vaarallista ajatella, että mikään niistä olisi verrannollinen pitkän parisuhteen mukanaan tuomaan läheisyyteen.

Voitko olla läheinen etäiseltä tuntuvan kumppanisi kanssa?

Myönnän yllä olevan väliotsikon olevan hieman paradoksaalinen. Eivätkö läheisyys ja etäisyys ole toistensa vastakohtia. Kuitenkin kaikki edellä kuvattu saa itseni miettimään voiko ”laimentuneessa” suhteessa sanoa olevansa läheinen kumppaninsa kanssa? Jos vaikka tuntee kummankin jo jonkin verran kasvaneen erilleen?

Edelleen puhutte ehkä usein ”me”-muodossa tekemisistänne. Edelleen elämänne ovat hyvinkin yhteenkietoutuneet ja tiedätte toisistanne asioita, joita suurin osa – ehkäpä kukaan muu – ei tiedä. Vaikka suuri rakkauden huuma ja kenties myös päivittäinen hellyys on hävinnyt, olette edelleen kiintyneitä toisiinne. Voisi siis sanoa, että välillänne on rakkautta.

Entä jos tätä edellä mainittua tilannetta vertaa tilanteeseen, jossa koet yhteistyön soljuvan työtoverisi kanssa mahtavasti ja lisäksi tunnet häntä kohtaan jonkinlaista vetoakin? Oletko silloin läheisempi kumppanisi vai työtoverisi kanssa?

Vai onko niin, että oikeastaan olet läheisempi kumppanisi kanssa, mutta tunnet hetkellisesti enemmän läheisyyttä työtoveriisi? Eli pitääkö läheisyys ja läheisyyden tunteminen erottaa toisistaan?

Yhteenveto läheisyydestä parisuhteessa

Mentyäni edellä kuvatun ajatuksenjuoksuni kanssa lähes itsekin sekaisin ajatusteni kanssa, yritän vielä lopuksi vetää läheisyyden käsitteen edes jollain tasolla yhteen.

Vaikka useiden ihmisten kanssa voi tuntea erilaista läheisyyttä eri yhteyksissä, on läheisyys parisuhteessa jotain hetken huumaa syvempää. Parisuhdeläheisyys on ennemminkin kahden elämän yhteenkietoutumista ja toisilleen jakamista siten, että kumppanien välillä esiintyy syvää luottamusta ja hellää rakkautta, joiden kantamana pari toinen toistaan tukien selviää elämän eteen heittämien esteiden ylitse yhä tiukemmin toisiinsa sitoutuen silloinkin, kun nuo esteet pyrkivät heitä erottamaan.

***

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *