Skip to content

Kiintiöitä vanhemmille? Eli mitä puolueet tarjoavat perheille vaaleissa 2019?

Vaalien lähestyessä päätin tutkia mitä puolueet lupaavat perheille ohjelmissaan. Lisäksi ennakoin muutoksia, joita nykyiset gallup-tulokset lupailevat ensi vaalikaudella olevan edessä. Olen keskittynyt tässä tekstissä lähinnä enemmän tai vähemmän kaikkia perheitä koskeviin asioihin. Niinpä olen jättänyt pois esimerkiksi puolueiden tavoitteet lastensuojeluasioihin liittyen. En ole myöskään listannut esimerkiksi koulutuksen resurssienlisäystavoitteita, elleivät ne suoraan näy laajasti perheiden arjessa esim. maksuttoman varhaiskasvatuksen muodossa. Perhevapaauudistuksen ollessa tapetilla, havainnot keskittyvät luonnollisesti paljolti siihen.

Puolueet on käsitelty aakkosjärjestyksessä. Ota siis hyvä asento ja nauti poliittisesta tekstistä 🙂

Ennen kuin päästän sinut puolueiden ohjelmien pariin, todettakoon kuitenkin 2 asiaa.

 • Olen poliittisesti sitoutumaton ja pyrkinyt alla esittämään löytämäni tiedot eri puolueiden ohjelmista tasapuolisesti ja neutraalisti. Mikäli olen tässä tasapuolisuudessa jossain kohtaa epäonnistunut, esitän pahoitteluni. Tekstistä löydätte kuitenkin linkit puolueiden sivuille lähdemateriaaleihin, joten voitte helposti jatkaa asian tutkimista halutessanne itse.
 • Kirjoituksen lopusta löydät vielä oman yhteenvetoni ja päätelmäni puolueiden julistuksiin ja tavoitteisiin liittyen. Jos puolueiden agendat puuduttavat, hyppää siis niiden yli suoraan tekstin viimeiseen alaotsikkoon.

Keskusta

Keskustan ohjelmassa todetaan seuraavanlaisia asioita.

 • Suomesta on tehtävä maailman lapsiystävällisin maa, joka ymmärtää perheiden moninaisuuden. Päätökset pitää arvioida aina lasten ja perheiden näkökulmasta.
 • Päävastuu lasten kasvatuksesta on perheellä. Siksi sillä pitää olla myös vapaus valita lastenhoidossa. Kotihoidon, päiväkodin ja muiden hoitomuotojen pitää olla aitoja vaihtoehtoja. Perhevapaauudistus tarvitaan. Sen pitää olla parannus lasten ja perheiden kannalta. Keskusta puolustaa jatkossakin kotihoidontukea.
 • Vaikeuksien kohdatessa perhettä pitää auttaa kokonaisuutena, ajoissa ja joustavasti eikä viipaloida apua erikseen lapsille ja aikuisille.  Siksi jokaiseen kuntaan tarvitaan perhekeskus.
 • Ehdotamme harkinnanvaraista ylimääräistä lapsilisää vakavissa talousvaikeuksissa oleville pienituloisille perheille. Paikallisella perhepolitiikalla voidaan kohdentaa voimavaroja pienituloisten perheiden asuinalueiden kouluihin ja harrastusmahdollisuuksiin.
 • Kunnallinen kotiapu ja perhetyö on nostettava takaisin perheiden avuksi. Niitä on saatava nykyistä nopeammin ja helpommin esimerkiksi neuvoloiden ja päiväkotien kautta.
 • Työelämän asenteiden ja käytäntöjen pitää tukea vanhemmuuden ja työn tasapainoa. Joustavat työajat, osa-aika- ja etätyön mahdollisuudet sekä työaika- ja lomapankit pitää ottaa laajemmin käyttöön niin pienten lasten vanhempien, ikääntyneistä omaisista huolehtivien kuin muidenkin ruuhkavuosia elävien tueksi.

Lähde: Keskusta

Lisätietoa

Keskustalta löytyy myös ns. perhepaketti, jossa tavoitteita on avattu hieman enemmän. Siinä todetaan mm. seuraavaa.

 • Vakuutusperustaisen vanhempainvapaakauden pidentäminen tulisi toteuttaa siten, että sekä vanhempien vapaasti valittavissa olevaa sekä isille kiintiöityä kautta pidennetään. Pelkästään äidille osoitetun kauden pituus (4,2 kk) säilyisi nykyisellään.
 • Vanhempainvapaakauden ja lapsen 2 ikävuoden väliin jäävälle ajalle tarvitaan nykyistä euromäärää korotetumpi kotihoidon tuki. Yli 2-vuotiaiden kotihoidossa olevien lasten osalta kotihoidon tuki porrastuisi nykyistä pienemmäksi 3 ikävuoteen mennessä. Oikeus kotihoidontukeen jatkuisi kuitenkin kolmeen ikävuoteen asti.
 • Perhevapaiden käyttöajan pidentäminen ja yksinkertaistetumpi käyttökertojen jaksotus. Nykyisestä vanhempainvapaiden käyttökertamäärärajoitteesta luopuminen ja käyttöajan pidentäminen siihen asti kun lapsi on 8 vuotta.
 • Vanhempainvapaan bonusosuus lisäpäivinä niille perheille, joissa vanhempainvapaat on jaettu suhteellisen tasaisesti molempien vanhempien kesken.
 • Yhden vanhemman perheessä puuttuvalle toiselle vanhemmalle korvamerkityn vapaan käyttö mahdollistettava sujuvasti. Yhden vanhemman perheessä myös vapaasti jaettavissa olevasta tuloperustaisesta vanhempainvapaajaksosta osa ajasta on voitava osoittaa perheen läheiselle (esimerkiksi isovanhempi).

Kokoomus

Kokoomuksen ohjelmasta löytyy mm. seuraavia asioita:

 • Tunnistetaan ja poistetaan työuriin keskeytyksiä ja katkoksia tuovia rakenteita ja mekanismeja.
 • Pidennetään esiopetus kaksivuotiseksi.
 • Alennetaan asteittain varhaiskasvatusmaksuja. Pitkän aikavälin tavoitteena on maksuton varhaiskasvatus (20 h / viikko), johon osallistuu koko ikäluokka.
 • Edistetään liikunnallista elämäntapaa esimerkiksi vahvistamalla liikuntaneuvontaa neuvoloissa ja terveyspalveluissa. Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikkua monipuolisesti ja päästä kulttuuriharrastusten piiriin. Vahvistetaan taiteen perusopetusta.

Lähde: Kokoomus

Lisätietoa

Myös Kokoomukselta löytyy lisäksi Lapsi- ja perheohjelma, jossa yllä mainittujakin asioita on kuvattu tarkemmin. Tarkemmalla etsimisellä löytyy myös perhevapaamallin kuvaus, joka sisältää

 • 5 viikkoa ansiosidonnaista äitiysrahaa äidin jäädessä äitiysvapaalle
 • 3kk + 3kk ansiosionnaista vanhempainrahaa kiintiöitynä kummallekin vanhemmalle erikseen
 • 6kk ansiosidonnaista vanhempainrahaa, jonka käyttäjäksi perhe voi valita myös muun kuin lapsen vanhemman (esim. isovanhemman)
 • Vanhempainrahojen lisäksi malli sisältää puolen vuoden hoitorahan (800 e/kk), joka jaetaan tasan vanhempien kesken.
 • Kaikkia vapaita voi käyttää pitkissä tai lyhyissä jaksoissa ja myös puolitettuna, jolloin vapaiden pituus kasvaa 1,5 vuodesta max. 3 vuoteen.

Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraattien vaaliohjelmasta löysin seuraavia lapsiperheisiin liittyviä asioita.

 • Perheet tietävät itse mikä on heille paras lastenhoitoratkaisu. Perhevapaisiin tarvitaan kiintiöiden sijaan lisää joustavuutta. Perhe-etuuksia on korotettava.
 • Esitämme lapsilisään 1000 euron vauvarahaa kertakorvauksena helpottamaan lapsiperheiden arkea.
 • Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan korottamalla lapsilisiä, opiskelijaperheiden vuositulo- rajoja sekä huoltaja- ja lapsivähennyksiä.
 • Perheiden valinnanmahdollisuuksia on lisättävä kehittämällä kotihoidon tukea ja ottamalla käyttöön taaperobonus sekä vauvaraha ensimmäisen lapsilisän yhteydessä. Perheen ja työn tai opiskelun yhteensovittamista helpotetaan.
 • Suomesta tehdään lapsiystävällisempi ottamalla käyttöön lapsivaikutusten arviointi kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa, siirtymällä lapsibudjetointiin ja tekemällä perhekeskuksista aidosti ja laajasti perheiden tarpeisiin vastaavia lähipalveluita.
 • Lapsiperheitä on autettava tarjoamalla matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää tukea lähipalveluina.
 • Isovanhemmat ovat usein tärkeässä roolissa oheiskasvattajina. Vanhempien erottua iso- vanhempien tapaamisoikeus tulee vahvistaa, mikäli se on lapsen edun mukaista.
 • Eroperheen lapsen oikeus etävanhemman tapaamiseen ja suhteen ylläpitämiseen on turvattava.
 • Päivähoitomaksuja on alennettava lapsiperheiden työn kannustimien parantamiseksi.
 • Edistämme maksuttoman esiopetuksen varhentamista viisivuotiaille vapaaehtoisena.
 • Sisäilmaongelmista kärsivät koulut ja päiväkodit pitää korjata mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Turvallisia väistötiloja on käytettävä tarvittaessa.

Lähde: Kristillisdemokraatit

Lisätietoa

Myös KD:n sivuilta löytyy lisätietoa perhetavoitteista Taapero-bonuksen alta. Siellä todetaan tarkentavasti seuraavaa.

 • Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito on merkittävä investointi yhteiskunnalta, joten sille täytyisi olla vahvat perusteet. Lastenpsykiatrit ovat kuitenkin harvinaisen yhtä mieltä siitä, että kotihoito tai hoito pienessä ryhmässä on pienten lasten kehitykselle paras vaihtoehto. Siksi yhteiskunnan ei pidä tietoisesti pyrkiä siihen suuntaan, että yhä useamman alle 3v lapsen hoito toteutuu suuressa lapsiryhmässä.
 • Ansiosidonnaisten vanhempainpäivärahojen jälkeen lapsikohtainen hoitoraha, eli taaperobonus. Raha seuraa lasta.
 • Perheelle veroton 350 euroa/kk/lapsi, jonka perhe voi käyttää hoivapalvelujen ostamiseen tai kotihoitoon. Voitaisiin maksaa esim. lapsilisän korotusosana tai suoraan palveluntuottajalle (edellyttää hoitosopimusta). Esikouluikäiselle 50%. Mikäli yhteiskunnan kustantama esikoulua aikaistetaan esim. alkamaan 4-vuotiaana, järjestelmä on yhteensovitettavissa.
 • Ei maksettaisi yhtä aikaa työttömyyskorvauksen tai ansiosidonnaisten vanhempainetuuksien kanssa.

Perussuomalaiset

Perussuomalaisten vaaliohjelmasta ei löydy vastaavanlaisia mainintoja perheisiin liittyen.

Lähde: Perussuomalaiset

Lisätietoa

Puolueen sosiaalipoliittisessa ohjelmassa on kuitenkin käsitelty perheisiin liittyviä asioita (s. 11-13). Muutama nosto tuolta:

 • Vaikka yhteiskunnan merkitys perheiden ja lasten elämän turvaajina on hyvinvointiyhteiskunnassa oleellinen, on perheiden oma vastuu kaikkein tärkein. Meidän lapsemme ovat meidän, eivät yhteiskunnan.
 • Yhteiskunta ei voi sanella, miten vanhemmat haluavat lapsensa hoitaa.
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo ei lisäänny mitätöimällä sitä tosiseikkaa, että äidin ja isän roolit ovat keskimäärin erilaiset, jo biologisista syistä juontaen. Äiti on yleensä vauvan ensimmäinen ja myös tärkein hoitaja. Mies ei imetä, sukupuolten keskimääräisessä herkkyydessä aistia tarpeita ja kokea empatiaa on eroja. Isän rooli korostuu yleensä lapsen kasvaessa.
 • Mikäli isän ja äidin eläkekertymä lastenhoidon ajalta (esimerkiksi 2 vuotta) jaettaisiin kokonaisuudessaan kahtia, olisi lopputulos tasapuolisempi.
 • Perussuomalaisten esittämän perhevapaamallin tärkeimmät muutokset liittyvät ansiosidonnaisen vanhempainvapaan pidentämiseen, hoitovapaan tukemisen porrastamiseen ja isyysvapaan pidentämiseen. Pidennetyn vanhempainvapaan hyödyt ovat moninaiset.
 • Perussuomalaiset ei kannata päivähoidon maksuttomuutta ja muistuttaa painokkaasti, että ilmaisia palveluita ei ole olemassakaan.
 • ”Emme kannata maksutonta varhaiskasvatusta kuin kaikkein pienituloisemmille. Sen sijaan kannatamme keskituloisten maksutaakan keventämistä erityisesti monilapsisissa perheissä.

Perussuomalaisten perhepolitiikasta löytyy vielä lisätietoa heidän nettisivuiltaan. Siitä todetaan seuraavaa.

 • ”Meidän lähtökohtamme on siinä, että perhe on maailman tärkein yksikkö.”
 • Perussuomalainen perhevapaamalli perustuu pidennettyyn ansiosidonnaiseen vanhempainvapaaseen ja porrastetusti tuettuun hoitovapaaseen.
 • Sekä äidin että isän vapaiden kesto on kumpikin 3 kuukautta ja vanhempainvapaa, jonka perheet voivat halutessaan jakaa, 9 kuukautta (3+9+3-malli). Pidennetyn vanhempainvapaan hyödyt ovat moninaiset.
 • Hoitovapaan ensimmäiset 10 kuukautta ovat mallissa paremmin tuettuja kuin nyt. Korotettu tuki päättyy lapsen ollessa noin 2-vuotias. Hoitovapaata on kuitenkin mahdollista jatkaa 3-vuotiaaksi asti. Yli 3-vuotiaista sisaruksista ei ehdotuksessa makseta hoitorahaa.

RKP

RKP:n vaaliohjelmasta löytyy perheisiin liittyen seuraavaa. Haluamme…

 • uudistaa perhevapaat 6+6+6 mallin mukaisesti
 • palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja antaa jokaiselle kolme vuotta täyttäneelle lapselle oikeuden neljän tuntiin maksutonta varhaiskasvatusta päivässä
 • kaikille vuosikurssien 1-6 oppilaille mahdollisuuden osallistua iltapäivä- tai muuhun johdettuun toimintaan, myös koulujen loma-aikoina
 • helpottaa yksinhuoltajien tilannetta poistamalla toimeentulotuen ja lapsilisän yksinhuoltajalisän välisen kytköksen
 • parantaa eroperheiden lasten tilannetta mahdollistamalla kaksi kotiosoitetta
 • panostaa lapsiperheiden ehkäisevään hoitoon ja kotiapuun
 • että lapsia koskevien päätösten vaikutusarviointi tehdään etukäteen
  parantaa eri viranomaisten poikkihallinnollista (koulu, varhaiskasvatus, sosiaalihuolto, poliisi ym.) yhteistyötä lasten etujen turvaamiseksi
 • että käyttöön otetaan harrasteseteli, joka antaa kaikille lapsille mahdollisuuden ainakin yhteen harrastukseen.

Lähde: RKP

SDP

SDP:n tavoitteista löytyy mm. seuraavia asioita perheisiin liittyen.

 • Subjektiivinen kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus palautetaan kaikille lapsille. Varhaiskas- vatuksen henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku palautetaan tasolle, joka mahdollistaa laa- dukkaan varhaiskasvatuksen.
 • Jokaiselle yli 3-vuotiaalle lapselle tarjotaan maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus tulevalla vaalikaudella. Tämä on yksi vaihe kohti kaikille maksutonta varhaiskasvatusta.
 • Esiopetuksen laajentamisesta 5-vuotiaille tehdään päätös kokeilujen perusteella. Parannetaan edellytyksiä järjestää esi- ja alkuopetus kokonaisuutena, joka ottaa huomioon lapsen yksilöllisen kehityksen ja oppimisen valmiudet. Kolmiportaisen tuen periaate ulotetaan var- haiskasvatukseen.
 • Siirrytään valtakunnallisesti joustavaan koulupäivään, joka mahdollistaa harrastustoiminnan järjestämisen koulupäivän aikana. Aamu- ja iltapäivätoiminta uudistetaan ja kytketään osaksi joustavaa koulupäivää.
 • Toteutetaan harrastustakuu eli jokaisen lapsen mahdollisuus harrastaa. Tuetaan harrastustoiminnan tukipalvelujen kehittämistä.
 • Tehdään kansallinen ihmisoikeus- ja perusoikeusperustainen lapsistrategia. Tehdään lapsi- vaikutusten arviointi kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa, myös taloutta ja työmarkki- noita koskevassa päätöksenteossa.
 • Lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään parantamalla lapsiperheille suunnattujen palveluiden, kuten kotipalvelun saatavuutta. Lastensuojelun resurssit turvataan. Otetaan systemaattiseen käyttöön lapsivaikutusten arviointi, jossa erityisenä tarkastelukohteena on päätösten tulovaikutukset lapsiperheille.
 • Perhevapaat uudistetaan tulevalla vaalikaudella. Uudistettaessa perhevapaita kokonaisuudessaan tulee huomioida erilaiset perhemuodot. Lähtökohtana tulee olla lapsikohtainen perhevapaa-ajattelu, jossa yksinhuoltajaperheet, sateenkaariperheet sekä adoptioperheet on huomioitu.
 • SDP:n perhevapaamalli koostuu kolmesta osasta: äitiysrahasta, vuoden mittaisesta ansiosidonnaisesta vanhempainrahasta, josta molemmille vanhemmille on kiintiöity kolme kuukautta sekä euromääräisestä vanhempainrahasta, joka korvaa nykyisen kotihoidontuen.
 • Pitkän aikavälin tavoitteena on 16 kuukauden mittainen ansiosidonnainen vanhempainraha. Siihen edetään pidentämällä asteittain sekä vanhemmille korvamerkittyjä päivärahajakso- ja, että vanhempien kesken jaettavaa jaksoa.

Lähde: SDP

Lisätietoa

Koska tuo perhevapaauudistus ei ainakaan itselleni ihan suoraan noista yllä olevista tavoitteista auennut, avataan sitä hieman lisää. Käytännössä SDP siis haluaa pidentää vanhempainrahakautta n. 3 viikolla, mutta vähentää perheiden valinnanvapautta kiintiöimällä vapaista 3kk isälle nykyisen 6 viikon sijaan. Vastapainona valinnanvapautta lisätään sillä, että vanhempainrahakautta voi käyttää perheen itse valitsemana ajankohtana, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Käytännössä puhutaan siis 3+3+6 -mallista, kuten Kokoomuksellakin.

Puolue haluaa myös poistaa nykyisen kolmeen ikävuoteen asti ulottuvan kotihoidontuen ja ottaa tilalle 12 kk vastaavan vapaan, jonka ajankohdasta voi päättää vapaasti, kunhan lapsi ei käytön ajankohtana ole päivähoidossa.

Sininen tulevaisuus

Sinisten vaalitavoitteista löytyy seuraavaa.

 • Kotihoidontukea korotettava, perhevapaista päättää perhe
 • Jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeus harrastukseen

Lähde: Siniset

Lisätietoa

Lisätietoa perheisiin liittyen löytää Sinisten varhaiskasvatusohjelmasta. Siellä todetaan mm. seuraavaa.

 • Vanhempien hoiva on lapsille tärkeintä ja ensisijainen vastuu lapsista on vanhemmilla.
 • Kunnioitamme vanhempien vapautta valita perheensä tilanteeseen parhaiten sopiva lastenhoitomuoto.
 • Joustavat hoitoajat. Kannatamme mm. tuntiperusteista päivähoitoa.
 • Päiväkotipaikkojen saatavuus turvattava. Julkisten päiväkotipaikkojen saatavuus tulee turvata ja palvelutarvetta ennakoida paremmin, jotta yhä useammalla on mahdollisuus laittaa lapsensa lähipäiväkotiin.
 • Kannatamme vapaaehtoista esiopetusta 5-vuotiaille.
 • Vanhemmuutta on tuettava varhaiskasvatuksen ammattilaisten toimesta mm. tarjoamalla neuvoja lasten kasvatuksen tueksi. Myös kotona lastaan hoitaville vanhemmille tulee tarjota mm. oppimisen edistämiseen tähtäävää tukea.

Vasemmisto

Vasemmisto vaaliohjelmasta löytyy mm. seuraavia mainitoja lapsiperheisiin liittyen.

 • Yhdistämme työmarkkinatuen, peruspäivärahan, vanhuuseläkeikää edeltävän kansaneläkkeen, perustason sairaus- sekä vanhempainpäivärahat, kotihoidontuen, opintorahan sekä yrittäjien starttirahan yhdeksi perusturvaksi, joka sidotaan elinkustannusindeksiin.
 • Harrastusten kallistuminen on johtanut tilanteeseen, jossa kaikilla nuorilla ei ole varaa omaan harrastukseen. Tukemalla koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa, kunnallista harrastusvälineiden lainaustoimintaa taiteen perusopetuksen saavutettavuutta, kuntien liikuntapalveluiden kehittämistä sekä kehittämällä seurojen tukea harrastusmaksuja alentavaan suuntaan on mahdollista taata kaikille mahdollisuus mielekkääseen harrastamiseen.
 • Vähennämme lapsiperheköyhyyttä korottamalla yksinhuoltajien lapsilisää ja turvaamalla lapsilisät myös toimeentulotukea saaville. Lapsella, joka asuu vuorotellen kahden vanhemman luona, pitää olla mahdollisuus kahteen viralliseen osoitteeseen. Vahvistamme lapsiperheiden palveluita, kuten kotipalvelua. Varmistamme päiväkoti- ja alakouluikäisille räätälöidyt hoitojärjestelyt iltapäivä-, viikonloppu- ja ilta-ajoille.
 • Palautamme tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille lapsille ja ulotamme velvoittavan maksuttoman esiopetuksen viisivuotiaisiin lapsiin. 
 • Mahdollistetaan perhevapaiden tasaisempi jakaminen: 6+6+6-malli antaa mahdollisuuden kuuden kuukauden ansiosidonnaiselle perhevapaajaksolle kummallekin vanhemmalle, jonka lisäksi vanhemmat saavat vapaasti päättää, miten kolmannen jakson vapaita jaetaan. Ketään ei pakoteta mihinkään, mutta valinnanvapaus ja tasa-arvo paranevat.  Perhevapaiden ja työelämän sopimusten tulee kohdella adoptioperheitä samoin kuin perheitä, joihin syntyy lapsi.

Lähde: Vasemmisto

Lisätietoa

Muualta Vasemmistoliiton nettisivuilta löytyy vielä seuraavaa:

 • Nykyisellään kotihoidontuki ei  usein ole taloudellisesti realistinen vaihtoehto perheille.

Yllä mainitun mukaisesti Vasemmistoliitto haluaisi siis korvata kotihoidontuen perustulolla.

Puolueen sosiaaliturvamallissa tarkennetaan lisäksi, että perustulon lisäksi ansiosidonnaisia etuuksia maksettaisiin niiltä osin kuin ne ylittävät perustulon tason. Eli 6+6+6 -malli yhdistettäisiin perustuloon tällä tavalla.

Vihreät

Vihreiden vaaliohjelmasta löysin seuraavat tavoitteet perheisiin liittyen.

 • Jokaisella lapsella tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta vanhempien työ- tai opiskelutilanteesta. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on palautettava.
 • Pienennetään varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja. Palautetaan ryhmäkoot ja henkilöstömitoitus nykyisen hallituksen leikkauksia edeltävälle tasolle. Tehdään varhaiskasvatuksesta maksutonta 5-vuotiaista alkaen ikäluokka kerrallaan.
 • Tehdään esiopetuksesta kaksivuotista alkaen 5-vuotiaista ja tavoitellaan täyttä osallisuutta esiopetukseen. Lisätään varhaiskasvatuksen ja peruskoulun välistä yhteistyötä luomalla nivelvaiheeseen joustava esi- ja alkuopetus 5-8-vuotiaille.
 • Uudistetaan perhevapaat tasa-arvoisemmiksi ja joustavammiksi. Vihreiden perhevapaamallissa molemmille vanhemmille on kiintiöity oma 6 kuukauden vapaa, jonka lisäksi 6 kuukautta vanhemmat voivat jakaa keskenään. Kaikkia perhevapaita voisi pitää osissa ja yhdistää siten joustavasti lastenhoitoa ja osa-aikatyötä: esimerkiksi nostaa puolikasta vanhempainrahaa kaksinkertaisen ajan.

Lähde: Vihreät

Lisätietoa

Vihreiden perhepaketista löytyy tieto, että nämä edellä mainitut 18kk olisivat ansiosidonnaisia ja lisäksi olisi 838 euron suuruinen hoitoraha 6kk ajan. Ennen vanhempainrahakauden alkua olisi myös 5 viikon ansiosidonnainen raha synnyttäjälle.

Yhteenveto, ennustus & omat kommenttini

Puolueet vaikuttavat Kristillisiä, Perussuomalaisia ja Sinisiä lukuunottamatta yksimielisiltä siitä, että isille tarvitaan perhevapaauudistuksessa kiintiöitä. Ainut keskustelu hallitusta muodottaessa käytäneekin siihen liittyen, miten pitkiä nuo sukupuolisidonnaiset kiintiöt ovat.

Esitän loppuun vielä parin mahdollisen hallituspohjan mukanaan tuomat todennäköiset muutokset.

Sinipunaviherhallitus

Yksi gallup-tulosten valossa todennäköisimmistä hallituspohjista lienee SDP:n, Kokoomuksen ja Vihreiden muodostama hallitus. Tällöin perheisiin liittyvät uudistukset saattaisivat näyttää ensi vaalikaudella seuraavilta.

 1. Isäkiintiöt tulevat osaksi nykyisiä ansiosidonnaisia vapaita. Kaksi isoa edellä mainittua puoluetta ajaa ns. 3+3+6 -mallia, johon Vihreät taipunevat, kun vapaita voidaan käyttää puolitettuna ja todennäköisesti myös muulloin, kuin lapsen ensimmäisen vuoden aikana.
 2. Edellä mainitun, vuoden ansiosidonnaisen vapaan päälle tulee 6kk hoitoraha, jonka suuruus on n. 800 euroa ja joka voidaan käyttää puolitettuna, jolloin se riittää vuodeksi.
 3. Esiopetus muutetaan 2-vuotiseksi.

Viherpunamultahallitus

Viime viikkoina myös punamultayhteistyö on nostettu esille. Mikäli hallitus rakentuisi SDP:n, Vihreiden ja Keskustan pohjalta, lopputulema ei nähdäkseni olisi ihan yhtä selvä. Mahdollista saattaisi kuitenkin edelleen olla, että lopputulos olisi sama yllä esitetty malli, mutta (korotetun) hoitorahan pituus olisi 6kk sijaan 12kk, minkä voisi jakaa puolitettuna 2 vuodelle, jolloin heikennystä nykyiseen kotihoidontukeen ei tulisi.

Loppusanat

Se, mitä oikeasti tulee tapahtumaan ja mihin velkaantuneen valtion rahat riittävät mahdollisen taantuman koittaessa, jää luonnollisesti nähtäväksi. Yhteenvetona voisi kai kuitenkin todeta, että isät koitetaan saada kiintiöiden avulla kotiin, ajanjakso jolta kotihoidontukea maksetaan ei ainakaan tule pitenemään ja varhennettu esiopetus 5-vuotiaasta alkaen näyttää todennäköiseltä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *